Kronobäcksleden i Kronobäcks våtmark

Adress: Kronobäck, 38392 Mönsterås Visa karta

Adress: Kronobäck, 38392 Mönsterås

Kronobäcksleden går igenom Kronobäcks våtmark och är cirka 2,4 km lång. Våtmarken mellan Kronobäck och Oknebäck är unik, eftersom den är den första våtmark som konstruerats för gäddlek. Leden tar dig runt våtmarken och över de vackra ekbeklädda kullarna i området. Spänger har anlagts över de blöta områdena för att du ska kunna gå torrskodd hela vägen.

Ordet våtmark är ett samlingsnamn för olika typer av grunda vatten i landskapet. Det kan vara dammar, översilningsmarker, mossar eller kärr. Olika typer av våtmarker har olika typer av värden. De kan vara mycket artrika, de tar hand om näringsämnen och de kan ha kulturhistoriska värden, till exempel som slåttermader.
Våtmarken mellan Kronobäck och Oknebäck är unik, eftersom den är den första våtmark som konstruerats för gäddlek. Ett av skälet till att den fungerar så bra är att konstruktionen så långt det varit möjligt försöker efterlikna för gäddorna naturliga förhållanden, d.v.s. en tillfälligt översvämmad kustnära gräsmark.
Innan våtmarken anlades avvattnades området effektivt av de rätade och fördjupade fårorna som utgör Kronobäckens och Oknebäckens utflöden. Gäddorna hann inte leka klart innan vattnet försvann. Genom att göra vattenytan reglerbar med mindre dämmen kan vattnet behållas så länge som behövs för gäddleken. Undersökningar har visat att yngelproduktionen har ökat från ca 3 000 till ca 285 500 stycken fem år efter anläggandet av våtmarken.
När leken är över följer ynglen med vattnet ut till havet, vattennivån sjunker och korna kommer åt att beta ned gräset, som en förberedelse inför kommande leksäsong.
Våtmarken har också många andra värden. Den tar hand om näringsämnen och drar till sig andra djur som änder eller fiskande havsörnar och fiskgjusar. Inte minst är den vacker att besöka, där den ligger mellan de betade ekkullarna.
Området runt våtmarken har dessutom höga kulturhistoriska värden. Här har människor ägnat sig åt jordbruk och boskapsskötsel i tusentals år. Här har man hittat kol från ek och hassel ända från bronsåldern – den period som i Sverige varade mellan 1700 – 500 år före Kristus. Samma typ av lövskog som finns här än i dag.
Fornlämningarna i området domineras av lämningar från yngre järnålder 550 – 1050 efter Kristus och historisk tid. Öster om klosterruinen ligger två gravfält samt röjningsrösen. Gravfältet är från järnåldern med drygt 40 lämningar i form av runda stensättningar, högar, resta stenar samt en treudd. Det har även påträffats lösfynd från stenåldern i närområdet
Klosterruinens äldsta delar är troligtvis från 1200-talet då ett mindre kapell och härbärge förmodligen fanns på platsen. Den ruin som är synlig idag, härstammar från Johanniterordens kyrkobyggnad som byggdes på 1480- talet. Området var centralt placerat vid en viktig väg som gick från Kalmar förbi Kronobäcks kloster och vidare norrut. Platsen låg också utmed den vältrafikerade Kung Valdemars segelled som löpte utmed Kalmarsund.

Tänk på…
- att stänga grindar efter dig så att korna inte kan rymma
- att hund ska hållas kopplad
- att korna kan vara nyfikna men är inte farliga
- att uppträda på ett lugnt sätt så gör korna detsamma
- att undvika att störa lekande gäddor och andra djur vid våtmarken
- att undvika att gå i vattnet – gäddans rom är mycket känslig mot grumling
- att ta med ditt skräp hem!Visa mer

Om denna aktivitet

  • Gatuadress
    Kronobäck
  • Postort
    38392 Mönsterås